S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Zebra Hygiena s.r.o.
PO BOX 20
Nitra 94903
tel: +421951881683
info(a)yodeymaparis.sk
Oficiány distribútor YODEYMA PARIS
Zebra Hygiena s.r.o.

AKCIA

cena 6,80 EUR
skladom
cena 27,50 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod: Doba dodania je bežne 2 až 4 pracovné dni. Spravidla expedujeme tovar v deń objednania so snahou doručenia nasledujúci deň, pokiaľ nám to umožňujú vlastné kapacity na expedovanie tovaru a skladové možnosti.

 1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky eshopu yodeymaparis.sk platia pre akýkoľvek nákup v internetovom obchode www.yodeymaparis.sk. Tieto obchodné podmienky majú za cieľ zadefinovať a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je definovaný v bode 10  obchodných podmienok. Predajca tovaru je ZEBRA HYGIENA s.r.o. sídlo Betliarska 22, Bratislava  851 075, IČO 53 111 010, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I., vložka číslo: 145815/B.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami yodeymaparis.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami yodeymaparis.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 1. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Prevádzkovateľ internetového obchodu (eshopu) - fyzická osoba, ktorá zabezpečuje prevádzku a funkčnosť tohto systému. Táto osoba nie je predajcom tovaru.

Parfum, parfém, EDP yodeyma = produkt ponúkaný v eshope, ktorý je predávaný pod obchodným názvom yodeyma paris - tieto vône sú  nápadne podobné parfémom svetových výrobcov, tam, kde predajca uvádza názov vône svetovej značky, je to preto, že táto vôňa je viac menej podobná tej vône, slúži to pre lepšiu orientáciu zákazníkovi. Predajca nikdy netrdí, že vône yodeyma sú rovnaké vône ako svetové parfumy, no priznávame, že tieto vône môže byť veľmi podobné, ale upozorňujeme, že vôňa je individuálna pre každú osobu. Zákazník berie na vedomie, že predajca mu ponúka možnosť vyskúšať pred kúpou produktov ich vôňu v Nitre v maloobchodnej  predajni na Štefánikovaj triede 84. 

Verná imitácia - slovné spojenie, ktoré má zákazníkovi pomôcť v orientácii pri výbere vôní, informácia, ku ktorej vôni všeobecne známejšej sa blíži táto vôňa yodeyma. V žiadnom prípade, predajca netvrdí, že vôňa yodeyma je úplne tá istá vôňa ako vôňa na ktorú sa može podobať vôňa yodeyma.

 1. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ odstúpenie od zmluvy zašle na adresu: ZEBRA HYGIENA s.r.o. PO BOX 20 Nitra 94903.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu ktorú mu zašle predajca po potvrdení prevzatia odstúpenia od zmluvy. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(napr. šampóny, rúže, krémy, štetce na líčenie, zubné kefky, epilátory, holiace strojčeky a pod.).

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je žiaduce ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu vymáhať.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje, meno, adresu, dátum nákupu, číslo faktúry a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Pri odstúpení od zmluvy je žiaduce aby spotrebiteľ zaslal i daňový doklad- faktúru spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete na konci obchodných podmienok. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 1. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 1. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.yodeymaparis.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka * - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru u dopravcu alebo na výdajnom mieste packeta.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu faktúru na úhradu. Objednávku expedujeme po pripísaní finančných prostriedkov na účet v banke.  Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí Pri telefonickej objednávke si vyhradzujeme právo žiadať platbu vopred.

platobné karty  – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvale túto službu obmedziť.

 Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby. Predávajúci si vyhradzuje právo neponúkať túto možnosť platby permanentne počas celého roka.

* - predávajúci si nárokuje možnosť zmeniť spôsob platby u zákazníkov, ktorí si v minulosti objednali tovar s povinnosťou platby a neprevzali  vyexpedovanú si objednávku.

Kupujúci záväzne berie na vedomie že uzatvorením objednávky vzniká u neho povinnosť platby a prevzatia vyexpedovaného tovaru, pokiaľ daná objednávka nebola zrušená pred expedíciou. 

 1. Doprava

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku predávajúceho. Aktuálny cenník predávajúceho sa nachádza na www.yodeymaparis.sk  Cena za poštovné služby mimo Slovensko a Česko je podľa aktuálneho cenníka na www.zasielkovna.sk

 1. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 1. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 1. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. 

Objednaný tovar, ktorý sme zaslali zákazníkovi a ktorý si odmietol prevziať alebo neprevzal, uskladňujeme 180 dní po vrátení za finančnú úhradu 0,5 € za každý deň uskladnenia do prevzatia. Spotrebiteľ berie na vedomie túto skutočnosť. 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona platného  o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Zákazník berie na vedomie že produkty Yodeyma dezinfekčné gély nie sú na predaj, sú len ako dar, sú samostatne nepredajné, ako dar ich poskytuje zákazníkom konateľ spoločnosti ako fyzická osoba - súkromný dar. Ak sú súčasťou setu produktov, nie sú súčasťou ceny, je to dar.

Doba vyexpedovania je štandardne 2 až 4 pracovné dni. Maximállne však 21 dní. Doba dodani azávisí od výberu dopravcu podľa jeho schopností dodať tovar.

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je fyzická osoba Patrik Lidaj bytom Nitra Viničky. Predajca tovaru je ZEBRA HYGIENA s.r.o. sídlo Betliarska 22, Bratislava  851 075, IČO 53 111 010,
 1. Alternatívne riešenie sporov:
 2. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 3. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
 4. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@yodymaparis.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS.
 5. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Príliha č.1 - formulár na odstúpenie od zmluvy

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 05. 09. 2020.

Dňom 24. 08. 2022 bol pozastavený systém zliav - bodov pre špecifické nedostatky funkcionality systému do odvolania. 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok v PDF

Reklamačný formulár v PDF


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

KONTAKTY

Zebra Hygiena s.r.o.

Adresa: PO BOX 20

PSČ: Nitra 94903

Email: info(a)yodeymaparis.sk

Telefón: +421951881683

Oficiány distribútor YODEYMA PARIS

Zebra Hygiena s.r.o.

NTMwM2ZmZj